MUH 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Muhasebe I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 100
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmesi ve dönem sonu işletme bilançosunu oluşturması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Muhasebenin temel kavramlarını açıklayabilir ve muhasebe işlemleri ile ilişkilendirebilecek
  • Hesap planını oluşturabilecek
  • Varlık hesaplarını kaydedebilecek
  • Büyük defter ve mizan düzenleyebilecek
  • Bilanço düzenleyebilecektir.
Ders Tanımı Öğrenci, muhasebenin temel kavramlarını açıklayabilecek, muhasebe usul ve esaslarını uygulayarak gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirecek, muhasebe defterlerini oluşturacak ve dönem sonu bilançosunu düzenleyebilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, muhasebe bilgisinin kullanıcıları, muhasebenin kapsamı ve muhasebenin temel kavramları Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 7-34.
2 Bilançonun tanımı, Bilanço temel eşitliği, mali işlemlerin bilançoya etkisi Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 35-38.
3 Hesap kavramı, muhasebe hesaplarının işleyiş, kuralları, muhasebe işlemlerinin sırası Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 45-62.
4 İşe başlama bilançosu, bilgi ve belgelerin derlenmesi, yevmiye defterine kayıt, defterikebire kayıt Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 63-81.
5 Aylık mizanlar, genel geçici mizan, envanter kavramı, kesin mizan, dönem sonu bilanço ve gelir tablosu Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 85-100.
6 Aylık mizanlar, genel geçici mizan, envanter kavramı, kesin mizan, dönem sonu bilanço ve gelir tablosu Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 101-128.
7 Örnek Uygulamalar Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 63-128.
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Hazır değerler Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 160-193.
10 Menkul Kıymetler Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 198-230.
11 Alacaklar Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 231-291.
12 Stoklar Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 292-304.
13 Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları, Diğer Dönen Varlıklar Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 382-390.
14 Duran varlıkları kaydetmek Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 401-480.
15 Örnek Uygulamalar Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 160-480.
16 FİNAL FİNAL

 

Ders Kitabı

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182.

İlave Kaynak: Genel Muhasebe, A. Tugay YÜCEL, 2018, ISBN: 978-6059146517.

İlave Kaynak: SMMM Yeterlik Sınavları İçin Muhasebe, Doç. Dr. Volkan DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR, 2014, ISBN: 978-6051337425.

Önerilen Okumalar/Materyaller www.kgk.gov.tr ve Ders notları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
22
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

2

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

3

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

4

Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

5

Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir.

6

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

7

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

X
8

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

9

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

12

Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest