Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bankacılık ve Sigortacılık (Türkçe)

Dersler


BNK 101  Sigortacılığa Giriş

Derste işlenecek konular arasında sigortanın tarihçesi, Türkiye’de ve Dünyada sigorta uygulamaları, sigortanın önemi, sosyal sigorta uygulamaları ile özel sigorta ilişkisi, temel sigortacılık tanımları, bilgileri, belgeleri, sigortacılıkta yönetim ve üretim organizasyonları, sektördeki ulusal ve uluslararası kurumlar ve reasürans gibi konular bulunmaktadır.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


MEKO 101  Mikro Ekonomi

Öğrenci, ekonominin temel kavramlarını ifade edebilecek, ekonomik analiz yöntemlerini uygulayabilecek ve ekonomik sistemlerin özelliklerini analiz edebilecektir.


MUH 100  Genel Muhasebe I

Öğrenci, muhasebenin temel kavramlarını açıklayabilecek, muhasebe usul ve esaslarını uygulayarak gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirecek, muhasebe defterlerini oluşturacak ve dönem sonu bilançosunu düzenleyebilecektir.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


HUK 120  Hukukun Temel İlkeleri

Hukukun temel konularıdır: Toplumsal düzen kuralları, hukukun kaynakları, hukukun dalları, yargı örgütü, dava türleri, hukuk kurallarının uygulanması ve temel hukuki kavramlar.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MMAT 110  İşletme Matematiği

Bu ders, meslek içerisindeki matematiksel işlemlerine yönelik teorik bilgi ve uygulamaları içermektedir.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MEKO 102  Makro Ekonomi

Bu derste Makro-ekonomik terimler ile işsizlik ve milli gelir ana başlıklarında genel ekonomik konjonktür anlatılmaktadır.


BNK 201  Temel Kredi İşlemleri

Bütün sektörlerdeki şirketlerin en önemli fon kaynağı banka kredileridir. Öğrencilerinin, bankacılık mesleğinde veya şirketlerin finans departmanlarında ihtiyaç duyacakları kredi bilgisini kazandırmaya yönelik teorik bilgiler ve uygulama çalışmaları dersin kapsamını oluşturmaktadır.


BNK 203  Sigortacılık İşlemleri I

Bu derste, temel sigortacılık bilgilerinin hatırlatılmasından sonra, sigorta hukuku ve ilgili yönetmelikler, sektörün yapısı, sektördeki kurumların işlevleri, sigorta şirketlerinin yapılanması, mal ve sorumluluk kavramı, mal sigortası türleri işlenecektir.


BNK 205  Sermaye Piyasaları

Ülkemizin sermaye piyasalarının gelişmesinde önemli rolü olan ve ekonomimize katma değer katmak sureti ile büyümeye pozitif yönde katkısı olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının, güniçi ve günsonu hareketleri, işlemleri, dünya borsaları arasındaki yeri ve önemi ders kapsamında işlenmektedir.


BNK 207  Bankacılık İşlemleri I

Bu ders Finansal Sistem ve Sistem içerisinde en büyük rolü oynayan Bankaların Tanımı, türleri fonksiyonları, Merkez Bankasının, Ticari Bankaların, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Organizasyonel Yapısı görev ve sorumlukları, Banka Birimlerinin Görevleri, Bankaların Fon ve Kaynak Kullanım alanları, Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri konularını içermektedir.


ADL 209  Ticaret Hukuku Bilgisi

Bu ders kapsamında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun sistematiği, ticari işletme hukukunun esasları ve temel kavramları, şirketler hukukunun temel esasları ile adi şirket ve ticaret şirketlerinin özellikleri, kıymetli evrak hukuku kapsamında ise emre, nama ve hamile yazılı kıymetli evrakın temel özellikleri ile kambiyo senetlerinin çeşitleri ele alınacaktır.


BNK 202  Bankacılık Hizmet ve Ürünleri

Öğrenci, bankacılık sisteminin unsurlarını, sistemi oluşturan kuruluşlar ile sundukları hizmet ve ürünleri ilgili mevzuat ve prosedürler çerçevesinde tanıyacak, edindiği bilgileri kullanarak sunulan hizmet ve ürünler hakkında karar verebilecek, sözkonusu hizmet ve ürünler arasından uygun olanı seçerek kullanabilecektir.


BNK 204  Sigortacılık İşlemleri II

Ders, sorumluluk sigortalarının yaygın branşlarına dair teorik ve pratik bilgi sahibi olunması amacıyla, ilgili sigorta branşları ile ilgili genel şartların tanınması, öğrenilmesi, teklif formu hazırlanması, ödev sunumları ile bu bilgilerin sınıfa aktarılması, örnek sigorta poliçeleri edinilmesi gibi faaliyetleri içermektedir.


BNK 208  Bankacılık İşlemleri II

Öğrenci, finansal piyasalar ve bu piyasalara konu teşkil eden finansal araçları, bankacılık sisteminin unsurlarını, sistemi oluşturan kuruluşlar ile sundukları hizmet ve ürünleri ilgili mevzuat ve prosedürler çerçevesinde tanıyacak, edindiği bilgileri kullanarak sunulan hizmet ve ürünler hakkında karar verebilecek, sözkonusu hizmet ve ürünler arasından uygun olanı seçerek kullanabilecektir.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


BNK 117  Hasar Yönetimi

Bu derste öğrenci, hasar yönetimi, risk yönetimi ve reasürans konularını öğrenecektir.


BNK 120  Genel Muhasebe Uygulamaları


BNK 121  Mesleki Gelişim Etkinlikleri I

Mesleği ile ilgili alışılageldik alanların tekrar incelenmesi ve/veya değişim ve gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan fırsatların farkındalığının yaratılması için alan çalışması yaptırmak


BNK 122  Mesleki Gelişim Etkinlikleri II

Mesleği ile ilgili alışılageldik alanların tekrar incelenmesi ve/veya değişim ve gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan fırsatların farkındalığının yaratılması için alan çalışması yaptırmak


BNK 123  Mesleki Uygulamalar I


BNK 124  Mesleki Uygulamalar II


BNK 125  Dosyalama ve Arşivleme


BNK 127  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Öğrenciler yatırım analizi ve portföy yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenirken, piyasa koşullarına göre dinamik karar vermenin yöntemlerini öğrenecektir.


BNK 132  Bankacılıkta Risk Yönetimi

Bankacılık sektörünün etkileyen risk faktörleri analizi ve risk faktörlerinin etkileşimi analiz etmek


BNK 206  Bireysel Emeklilik Sistemi ve Hayat Sigortaları

Bu ders, bireysel emeklilik sistemi, hayat sigortaları ve özel emeklilik fonlarının kapsamı, türleri, özellikleri, tarihsel gelişimi ve sektör uygulamalarını içerir.


BNK 211  Vadeli İşlemler Borsası İşlemleri

Öğrenciler bu derste vadeli işlemlere ilişkin temel kavramları öğrenirken; bu işlemlerin farklı kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur.


BNK 212  Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bu ders ile, öğrencilerin aşağıdaki konularda bilgi ve anlayışları gelişecektir: Finansal pazarlar ve kurumların fonksiyonları ve yapılarının analizi, faiz oranları, ticari bankacılık, merkez bankası, para ve kredi siteminin ekonomideki rolü, finansal ürünler ve uluslararası finans sistemi konularını içeren para ve sermaye piyasası operasyonları.


BNK 213  İşletme Finansı

Bu ders kapsamında finansal tablolar ve analizi, uzun vadeli finansal planlama, paranın zaman değeri, hisse senedi değerleme ve işletme sermayesi yönetimi konuları işlenecektir.


BNK 214  Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri

Bu ders ile öğrenci, dış ticaret, kambiyo işlemleri, kambiyo rejimi mevzuatını öğrenecek ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılan uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaktır.


BNK 218  Risk Yönetimi ve Nakliye Sigortaları

Bu ders kapsamında öğrenciler, sigortacılıkta risk kavramı ve risk değerlendirme yöntemleri hakkında ve nakliyat, emtia, kıymet, sorumluluk ve tekne sigortalarının içeriği ve kapsamı hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır.


MISL 101  İşletme I

Bu ders, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir niteliğe sahiptir.


MISL 102  İşletme II

Bu ders, işletmelerin değişen kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir. İşletme 1 dersinin devamı niteliğinde olup, işletme fonksiyonlarındaki güncel değişmeleri öğrencilere öğretmeyi amaçlamaktadır.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.