MEKO 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Makro Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MEKO 102
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel makroekonomi ilkelerini, makroekonomik değişkenleri ve ölçümlerini açıklayabilecek
  • Milli gelir, işsizlik, bütçe açığı, para arzı, faiz oranı ve ticaret açığı gibi değişkenleri açıklayabilecek
  • Para ve maliye politikalarının ekonomi üzüerindeki etkilerini açıklayabilecek
  • Paranın fonksiyonlarını ve para arzı ölçümlerini açıklayabilecek
  • Uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin ekonomi üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Makro-ekonomik terimler ile işsizlik ve milli gelir ana başlıklarında genel ekonomik konjonktür anlatılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma – Makro Ekonominin Kapsamı Kaynak 1 – Bölüm 14, Kaynak 2 – Bölüm 1, Kaynak 3 – Bölüm 1
2 Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri Kaynak 1 – Bölüm 14-15, Kaynak 2 – Bölüm 2, Kaynak 3 – Bölüm 2
3 İstihdam ve İşsizlik Kaynak 1 – Bölüm 20, Kaynak 2 – Bölüm 3, Kaynak 3 – Bölüm 4
4 Enflasyon Kaynak 1 – Bölüm 19, Kaynak 2 – Bölüm 3-9, Kaynak 3 – Bölüm 3
5 Para ve Para Piyasası Kaynak 1 – Bölüm 17-18, Kaynak 2 – Bölüm 8, Kaynak 3 – Bölüm 17-18
6 Toplam Talep ve Toplam Arz Kaynak 1 – Bölüm 14-15, Kaynak 2 – Bölüm 4, Kaynak 3 – Bölüm 9-11
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Faiz Oranı ve Fiyatlar İlişkisi Kaynak 1 – Bölüm 19, Kaynak 2 – Bölüm 8, Kaynak 3 – Bölüm 5
9 Para ve Maliye Politikaları Kaynak 1 – Bölüm 22, Kaynak 2 – Bölüm 6, Kaynak 3 – Bölüm 8-11-19
10 Ödemeler Dengesi Kaynak 1 – Bölüm 25, Kaynak 2 – Bölüm 11, Kaynak 3 – Bölüm 5-13-20
11 Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Dış Ticaret) Kaynak 1 – Bölüm 24, Kaynak 2 – Bölüm 10
12 Uluslararası Finansal İlişkiler (Döviz Piyasası) Kaynak 1 – Bölüm 25, Kaynak 2 – Bölüm 11, Kaynak 3 – Bölüm 5-14
13 Ekonomik Büyüme/Kalkınma ve Dalgalanmalar Kaynak 1 – Bölüm 21-22-23, Kaynak 2 – Bölüm 21-23, Kaynak 3 – Bölüm 5-14
14 Alternatif Makroekonomik Modeller Kaynak 1 – Bölüm 26, Kaynak 2 – Bölüm 12, Kaynak 3 – Bölüm 10-21-22-23
15 Dönemin gözden geçirilmesi Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Final

 

Ders Kitabı

Kaynak 1: İktisadın ABC’si, Prof.Dr. M.İlker Parasız, 2015, ISBN: 9757763468.

Kaynak 2: Meslek Yüksek Okulları İçin Makroiktisat, Prof.Dr.Tümay Ertek, 2018, ISBN: 6052421222.

Kaynak 3: Makro İktisat, Erdal M.Ünsal, 2017, ISBN: 9944668163.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Öğretim Görevlisi Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
25
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

X
2

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

X
3

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

4

Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

5

Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir.

6

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

7

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

8

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

9

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

12

Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

X
13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest