BNK 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bankacılık İşlemleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 208
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin finansal piyasalar ve bu piyasalara konu teşkil eden finansal araçları, Türk bankacılık sisteminin oluşumunu ve organizasyon yapısını, sistemin düzenleyici kuruluşlarının yetki ve işlevlerini, bankacılık hizmet ve ürünlerini bilmesi ve kullanabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal piyasalar ve finansal araçlar hakkında tartışabilecek
  • Türk bankacılık sisteminin tarihçesi ve organizasyon yapısını ifade edebilecek
  • Düzenleyici kurumları sayabilecek
  • Bankacılık hizmet ve ürünlerini ifade edebilecek
  • Bankaların en temel işlevlerinden olan Kredileri detaylı olarak açıklayabilecek
Ders Tanımı Öğrenci, finansal piyasalar ve bu piyasalara konu teşkil eden finansal araçları, bankacılık sisteminin unsurlarını, sistemi oluşturan kuruluşlar ile sundukları hizmet ve ürünleri ilgili mevzuat ve prosedürler çerçevesinde tanıyacak, edindiği bilgileri kullanarak sunulan hizmet ve ürünler hakkında karar verebilecek, sözkonusu hizmet ve ürünler arasından uygun olanı seçerek kullanabilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kredinin sınıflandırılması, kredi açmaya yetkili organlar, sınırlamaları, teminat, süreci Banka İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613, Bölüm 7, sf:81-96
2 Kurumsal Krediler türleri, Gayrinakdi krediler teminat mektupları Banka İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613, Bölüm 8 sf: 97-113
3 Bireysel Krediler tanımı türleri, talebi, başvuru işlemleri Banka İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613, Bölüm 9 sf:115-124
4 Kredi kartları, elektronik bankacılık, internet bankacılığı, telefon bankacılığı Banka İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613, Bölüm 10 sf:125-136
5 Uluslararası bankacılık tanımı, gelişimi, sunulan hizmetler, örgütlenmesi Banka İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613, Bölüm 11 sf:137-145
6 Bankacılıkta Yabancı Para işlemleri Banka İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613, Bölüm 12 sf:145-161
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Bankacılıkta ithalat ve ihracat işlemleri Banka İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613, Bölüm 12 sf:162-170
9 Bankalarda denetim Banka İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613, Bölüm 13 sf:171-176
10 Bankalarda risk yönetimi Banka İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613, Bölüm 14 sf:177-190
11 Bankalarda Aktif ve Pasif Yönetimi Banka İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613, Bölüm 15 sf:191-195
12 Anında Bankacılık Ders Notları
13 Dijital Bankacılık Kanalları Ders Notları
14 Banka kartları Ders Notları
15 Dönemin Değerlendirilmesi Ders Notları
16 FİNAL Final

 

Ders Kitabı

Banka İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Bankacılık Giriş ve İlkeleri Editör Doç.Dr.Feridun Kaya Beta Yayınları 2015 ISBN: 6053334781.

TBB Eğitim sitesi ttp://www.tbb.bes.org.tr

Türkiye İş Bankası Teknik Konular Rehberi Ürünlerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 16.10.2015 YAYIN NO 87

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
30
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

X
2

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

X
3

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

X
4

Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

X
5

Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir.

6

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

X
7

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

8

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

9

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

12

Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest