BNK 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Kredi İşlemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 201
Güz
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile, öğrencilerin krediler ile ilgili temel kavramları ve kredilerin nasıl sınıflandırıldığını öğrenmesi. İstihbarat, kredilerin faiz tahakkuku ve kredilerin teminatlarını bilmesi, nakdi kredilerden, iskonto ve iştira kredileri, spot kredi, borçlu cari hesaplar gibi farklı kredi çeşitlerini öğrenmesi, gayri nakdi kredilerden teminat ve kefalet mektupları ile, ithalata ilişkin gayri nakdi kredi türlerini bilmesi, finansal analizin kredilendirme sürecindeki önemini kavraması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kredi, vade, risk, istihbarat, teminat gibi temel kredi kavramlarını ifade edebilecek
  • Nakdi kredilerle ilgili bilgiyi ifade eebilecek
  • Gayrinakdi kredilerle ilgili bilgiyi ifade edebilecek
  • İhracat kredileriyle ilgili bilgisini ifade edebilecek
  • Özellikli kredilerle ilgili bilgisini ifade edebilecektir.
Ders Tanımı Bütün sektörlerdeki şirketlerin en önemli fon kaynağı banka kredileridir. Öğrencilerinin, bankacılık mesleğinde veya şirketlerin finans departmanlarında ihtiyaç duyacakları kredi bilgisini kazandırmaya yönelik teorik bilgiler ve uygulama çalışmaları dersin kapsamını oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel kredi yönetimi işlemleri ve ilgili kavramlar Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 1.
2 Kredi kültürünün geliştirilmesi, kredi yönetiminde temel prensipler, Kredi yönetiminde kalite belirleme Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 1.
3 Bankalarda krediler fonksiyonunun organizasyon yapısı Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 2.
4 Bankalarda kredilendirme süreci Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 2.
5 Nakdi Krediler Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 3.
6 Nakdi Krediler Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 3.
7 Gayri Nakdi Krediler Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 4.
8 Gayri Nakdi Krediler Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 4.
9 Ara Sınav Ara Sınav
10 Dış krediler (İhracat ve döviz kredileri) Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 5.
11 Dış krediler (İhracat ve döviz kredileri) Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 5.
12 Bireysel krediler Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 6.
13 Bireysel krediler Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm6.
14 Bireysel krediler Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 6.
15 Dönemin Değerlendirilmesi
16 FİNAL FINAL

 

Ders Kitabı

Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102.

Önerilen Okumalar/Materyaller

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
27
Final Sınavı
1
35
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

2

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

3

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

X
4

Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

X
5

Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir.

X
6

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

X
7

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

8

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

9

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

12

Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest