ADL 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ticaret Hukuku Bilgisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ADL 209
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, başlıca Türk Ticaret Kanunu’nun üç temel kitabında (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku) yer alan ve ticari hayatı düzenleyen temel hukuk kurallarının irdelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüzdeki ticarî faaliyetlerin gerçekleştirilmesi bakımından büyük önem arz eden ticarî işletmelere ve bunlarla bağlantılı olan kavramların inceleyebilir.
  • Ticaret Hukuku alanında yazılmış olan bilimsel çalışmaları, verilmiş yargı kararlarını ve mevzuatı takip edip,inceleyebilir ve değerlendirebilir.
  • Ticari işletme ve tacir kavramlarını açıklayabilir.
  • Şirket kavramı ve şirket türlerini açıklayabilir.
  • Kambiyo senetlerinin çeşitlerini karşılaştırabilir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun sistematiği, ticari işletme hukukunun esasları ve temel kavramları, şirketler hukukunun temel esasları ile adi şirket ve ticaret şirketlerinin özellikleri, kıymetli evrak hukuku kapsamında ise emre, nama ve hamile yazılı kıymetli evrakın temel özellikleri ile kambiyo senetlerinin çeşitleri ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ticaret Hukukuna Giriş Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora, s. 3-7
2 Ticari İşletme, Ticari İş, Ticari Hüküm ve Ticari Yargı Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora, s. 33-51.
3 Tacir ve Tacir Yardımcıları Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora, s. 53-99
4 Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, İşletme Adı Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora, s. 101-126.
5 Haksız Rekabet, Ticari Defterler Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora, s. 129-169.
6 Cari Hesap, Şirket Kavramı ve Şirketin Unsurları Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora, s. 171-188.
7 Adi Şirket – Ticaret Şirketleri Hakkında Genel Hükümler Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora, s. 189-219.
8 Vize sınavı
9 Kollektif Şirket, Adi Komandit Şirket, Anonim Şirket(I) Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora, s. 221-253.
10 Anonim Şirket(II) Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora, s. 254-279.
11 Anonim Şirket(III) Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora, s. 279-302.
12 Limited Şirket Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora, s. 303-315.
13 Kıymetli Evrak Hukuku Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora, s. 319-342
14 Kıymetli Evrak Hukuku Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora, s. 343-427.
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Fatih Bilgili, Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2018, Dora.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, 22. Baski, Ankara, Haziran 2016; Şener, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamali Ortakliklar Hukuku Ders Kitabi, 3. Baski, Ankara, Şubat 2017; Bozer, Ali, Göle, Celal, Kiymetli Evrak Hukuku, 6. Baski, Ankara, Ocak 2017.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
32
Final Sınavı
1
40
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

2

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

3

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

4

Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

5

Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir.

6

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

X
7

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

8

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

9

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

12

Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest